Productes

El Nostre Catàleg

 • Dins de la secció de Pilars disposem de diversos motlles en els quals es fabriquen els diferents tipus de pilars (diferenciats en funció de la seva secció).

  - Pilars de 25x35cm

  - Pilars de 35x35cm

  - Pilars de 30x40cm

  - Pilars de 40x40 cm

  - Pilars de 40x50cm

  - Pilars de 50x50cm

  Alguns d'aquests pilars permeten la formació de mènsules en totes les seves cares i la formació de regates en tota la seva longitud per a la col·locació de panells horitzontals entre elles pel mètode clàssic.

  Si les parets han de ser exteriors horitzontals (tapant pilar) es cargolen a unes peces especials que porten ja inserides dels pilars quan es fabriquen.

  Si les parets han de ser exteriors verticals (tapant pilar) es cargolen a la canal H de formigó que es col · loca al cap dels pilars creant una línia superior d'ancoratge.

 • Disposem de motlles per a la fabricació de Panells de Tancament, amb o sense aïllament, dels següents gruixos:

  - Panell de Tancament de 12cm de gruix (amb o sense aïllament).

  - Panell de Tancament de 16cm de gruix (amb o sense aïllament).

  - Panell de Tancament de 20cm de gruix (amb o sense aïllament).

  Els panells tenen una modulació màxima de 2,50 ml però per al cas d'instal · lacions ramaderes tenim un motlle que ens permet arribar fins als 2,65 ml d'altura amb una sola peça.

  Pel sistema de fabricació dels panells en motlles plans (tipus taula), una de les cares queda perfectament llisa i l'altra queda amb una aparença més rugosa.

  Hi ha la possibilitat de subministrar aquests panells amb les dues cares llises, en aquest cas es remolina la cara superior quan les consistència del formigó és l'adequada.

 • Dins del grup d'aquestes peces tenim diferents tipus en funció del pendent de les mateixes, són els següents:

  - Jàsseres de doble pendent al 25%, s'utilitzen generalment per a cobertes de naus ramaderes i per a cobertes que portessin teula en la seva cobertura. Tenim dos tipus diferents de peces: la més senzilla, de menys cant, s'utilitza per a longituds fins a 15,00 ml en funció dels eixos i de les càrregues de coberta. Per longituds fins a 18,00 ml tenim una peça de secció reforçada amb la mateixa pendent.

  - Jàsseres de doble pendent del 12%, s'utilitzen generalment per a cobertes de Naus Industrials i per Magatzems Agrícoles. Tenim tres tipus diferents segons la longitud: fins 13,00 ml el punt central és de 1,08 ml, per a longituds fins a 18,00 ml el punt central serà de 1,26 ml o 1,46 ml en funció dels eixos i les càrregues de coberta.

  - Jàsseres d'un sol pendent, s'utilitzen en cobertes amb longituds menors i poden ser de cant 45cm o 55cm en funció dels eixos i les càrregues de coberta.

 • Totes les corretges de coberta són elements pretensats i podran ser simples o dobles (tubulars), la utilització d'una o altra dependrà de les longituds de l'element, de la càrrega de coberta i del tipus de coberta que suporten.

  Es podrà triar entre aquests diferents tipus:

  - Corretja Simple de 18cm de cantell.

  - Corretja Simple de 20cm de cantell.

  - Corretja Doble 20cm de cantell.

  - Corretja Doble 25cm de cantell.

  - Corretja Doble 30cm de cantell.

 • Aquest producte pot tenir usos molt variats, casetes de reg, casetes per guardar eines, casetes per bascules de pesatge, etc ...

  Les casetes es comercialitzen sense sòl encara que si el client ho desitja es pot portar el sòl incorporat.

  En el primer cas la caseta es subministra tota d'una peça. Si la caseta porta el sòl incorporat, segons la dimensió d'aquesta, es subministra tota d'una peça o si és molt gran en dues peces.

  Les casetes porten una porta d'entrada d'una o dues fulles i pot portar ventilacions o finestres segons el client.

 • Aquest producte està orientat a Naus Ramaderes que necessiten tenir una quantitat d'aigua emmagatzemada davant possibles talls d'aigua i que possibilita obtenir pressió ja que aquests dipòsits es munten generalment elevats.

  Això s'aconsegueix col · locant el dipòsit sobre una Caseta de Formigó de 2,50 ml o 3,00 ml d'alçada. Així s'aconsegueix la pressió necessària de l'aigua així com una caseta amb usos molt variats.

  Els dipòsits tenen una base quadrada de 2,50 x2, 50 ml i segons l'altura seva capacitat varia des dels 9.000 litres fins als 14.000 litres. El tancament d'aquests és una tapa de formigó amb forats per a entrada o sortida de canonades així com un registre d'entrada per a personal.

  S'entrega pintat per l'exterior i folrat pel seu interior amb una làmina de PVC de 1,2 mm de gruix que assegura la qualitat de l'aigua per a tots els usos.

 • Prefabricats de Ponent S.L. fabrica murs de contenció de terres, murs de separació per sitges, tanques per a tancament de parcel · les, etc ... Disposem d'una gran varietat de murs ja que en moltes ocasions són comandes especials per a obres concretes.

  Pel que fa als murs estandarditzats que tenim podem dividir en quatre grups:

  - Murs Horitzontals de màxim 2,50 ml d'alçada amb gruixos de 16 i 20cm.

  - Murs Verticals Llisos de màxim 2,50 ml d'amplada amb gruixos de 16, 20, 25 i 30cm.

  - Murs Verticals amb 1 Nervi de màxim 2,50 ml d'amplada amb gruixos de 12, 16 i 20cm.

  - Murs Verticals amb 2 Nervis de màxim 2,50 ml d'amplada amb gruixos de 12 i 16cm.

  L'alçada màxima i els gruixos dels murs depenen de l'empenta del terreny i de les càrregues de superfície sobre el mateix, també estaran limitats per la deformació màxima permesa al cap del mur.

 • Prefabricats de Ponent S.L. fabrica Escales Prefabricades de Formigó amb les següents característiques:

  - Amplada de l'escala: entre 1,00 ml i 1,50 ml.

  - Amplada dels esglaons: 28 i 30cm.

  - Alçada dels esglaons: entre 16 i 19cm a intervals de 2 mm.

  - Nombre màxim d'escalons: 18 uds.

  - Longitud màxima replans: 1,80 ml.

  - Es pot fabricar amb 1 replà d'entrada i un de sortida.

Obres Realitzades

Contempli una mostra d'obres realitzades per nosaltres.

Sobre Nosaltres

Coneixi qui som.

Informació i Història

Prefabricats de Ponent, S.L. és una empresa fundada l'any 1.998 que està dedicada de manera exclusiva a la fabricació d'Elements Prefabricats de Formigó majoritàriament per naus industrials, naus ramaderes i agrícoles, murs de contenció de terres, etc ...

Podem subministrar elements prefabricats independents, sense ser naus completes (pilars, panells de formigó, corretges de coberta, etc ...), en aquest cas podem encarregar-nos del transport i la descàrrega a peu d'obra amb els nostres camions si el client ho desitja.

Disposem a les nostres instal.lacions de motlles fixos per a totes les nostres peces estandarditzades però podem fabricar també sota comanda qualsevol tipus de peça que el client ens demani; incloent l'assessorament dels nostres tècnics a l'hora de dissenyar l'element.

Per tot això comptem en fabrica d'una plantilla totalment qualificada i unes instal · lacions adequades als diferents processos. Aquestes instal · lacions ocupen 3.270m2 repartits en diversos edificis: motlles lleugers, motlles pesats, central de formigonat, magatzem de matèries primeres, taller de ferralla, etc …

 

 

Així mateix tenim en plantilla equips de muntatge experimentats per als treballs d'acoblament en obra de les diferents peces que conformaran l'edifici que s'està construint.Podem confeccionar les armadures de pilars i jàsseres en el nostre propi taller de ferralla la qual cosa ens fa autònoms i independents.

Pel que fa a la qualitat dels nostres productes hem de referir a l'autocontrol que duem a terme tant de les matèries primeres que els componen com dels mateixos un cop fabricats i abans de la seva sortida a obra. Partim de les matèries primeres (àrids, ciment, ferralla, etc.) Amb els corresponents segells i garanties de qualitat.

Prefabricats de Ponent, S.L. aquesta adaptat a l'actual marc legal obtenint el marcatge CE per a tots els elements:

- Elements ESTRUCTURALS LINEALS.

- Elements de MURS.

- ESCALES.

- Elements de MURS de CONTENCIÓ.

 

 

Controlem la qualitat i resistència dels formigons que produïm mitjançant un sistema d'autocontrol que es realitza al nostre laboratori intern.

Així mateix s'efectuen inspeccions diàries de qualitat sobre les peces acabades (acabat superficial, toleràncies en mesures, etc.) Igual que un control exhaustiu en la traçabilitat dels materials i elements que conformen les peces prefabricades.

Tens dubtes o suggeriments?

Estarem encantats d'atendre'l.

Informació de Contacte